صفحه اصلی > چند رسانه ای > صوت > جلسات درس اخلاق 
دانلود > جلسات درس اخلاق (صوتی) > حضرت آیت الله احمدی میانجی
   
برنامه ها

  مومن کیست ؟  - 4/5 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 185937  -  دانلود : 185831


...

  مشاهدات محتضر 3  - 4/4 مگابايت

  نمايش : 185791  -  دانلود : 185687


...

  مشاهدات محتضر 2  - 5 مگابايت

  نمايش : 185677  -  دانلود : 185584


...

  مشاهدات محتضر 1  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 185576  -  دانلود : 185476


...

  مرگ و سکرات موت  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 185487  -  دانلود : 185393


...

  قصه مرگ 2  - 4/9 مگابايت

  نمايش : 185366  -  دانلود : 185273


...

  قصه مرگ 1  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 185279  -  دانلود : 185189


...

  قبض روح  - 5 مگابايت

  نمايش : 185176  -  دانلود : 185089


...

  فشار قبر 2  - 4/1 مگابايت

  نمايش : 185065  -  دانلود : 184967


...

  فشار قبر 1  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 184981  -  دانلود : 184883


...

  عذاب قبر  - 4/5 مگابايت

  نمايش : 184868  -  دانلود : 184788


...

  عذاب قبر یا ثواب قبر ؟  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 184779  -  دانلود : 184674


...

  عالم قبر  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 184662  -  دانلود : 184582


...

  عالم قبر و سولات آن  - 4/7 مگابايت

  نمايش : 184568  -  دانلود : 184480


...

  شیعه کیست ؟  - 4/8 مگابايت

  نمايش : 184477  -  دانلود : 184387


...

  شناخت امراض روحی  - 4/5 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 184378  -  دانلود : 184294


...

  سوال قبر 2  - 5/2 مگابايت

  نمايش : 184271  -  دانلود : 184181


...

  سوال قبر 1  - 5 مگابايت

  نمايش : 184158  -  دانلود : 184064


...

  خوش اخلاقی  - 4/7 مگابايت

  نمايش : 184085  -  دانلود : 183994


...

  چه وقت از محتضر سوال می پرسند  - 4/6 مگابايت

  نمايش : 183976  -  دانلود : 183871


...

  توبه از گناه  - 5 مگابايت

  نمايش : 183885  -  دانلود : 183790


...

  بهشت یا جهنم برزخی 3  - 5/5 مگابايت

  نمايش : 183772  -  دانلود : 183679


...

  بهشت یا جهنم برزخی 1  - 4 مگابايت

  نمايش : 183670  -  دانلود : 183578


...

  بهشت یا جهنم برزخی 2  - 4/5 مگابايت

  نمايش : 183570  -  دانلود : 183482


...

  بهشت برزخی  - 3/9 مگابايت

  نمايش : 183461  -  دانلود : 183373


...

  برزخ آدم های خوب  - 4/2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 183390  -  دانلود : 183292


...

  بازدید اموات از خانواده هایشان  - 3/7 مگابايت

  نمايش : 183279  -  دانلود : 183184


...

  اجتناب از گناه  - 4/7 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 183203  -  دانلود : 183099


...

  سی دی اول  - 125 مگابايت

  نمايش : 176497  -  دانلود : 176388


شامل 28 قطعه از سخنرانی های حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمه الله علیه...