شرح وظایف معاونت تهذیب

مصوبه 658 - شرح وظايف معاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

1. پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت تربيتي و تهذيبي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور تربيتي و تهذيبي حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياستهاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع تربيتي و تهذيبي
4. سامان‌دهي، ارتقاء و توسعه امور تربيتي و تهذيبي حوزويان و خانواده‌هاي ايشان
5. برنامه‌ريزي براي ترويج و تعميق معنويت و زي طلبگي حوزويان و خانواده‌هاي ايشان
6. طراحي و پيشنهاد رشته‌هاي تحصيلي و سرفصل‌هاي مرتبط با تربيت و اخلاق اسلامي، به معاونت آموزش
7. طراحي دوره‌هاي كوتاه‌مدت دانش‌افزايي و مهارتي اساتيد اخلاق، مشاوران و مديران فرهنگي، و اجراي آن در صورت ضرورت
8. پيشنهاد پيامهاي تربيتي و اخلاقي متناسب با موضوعات متون درسي، به مركز تدوين متون درسي، و نظارت بر رعايت امور اخلاقي در متون تدوين‌شده
9. همكاري با ساير معاونتها در تعيين شاخصها و معيارهاي اخلاقي گزينش كادر علمي و اجرايي
10. مشاركت در طراحي نظام پذيرش طلاب، به منظور در نظر گرفتن معيارها و شاخصهاي اخلاقي و معنوي
11. برنامه‌ريزي جهت به‌كارگيري اساتيد اخلاق و اعزام آنها به حوزه‌هاي علميه استاني، بر اساس شاخصها و معيارهاي اخلاقي و تربيتي مصوب
تبصره:
جذب، به‌كارگيري و اعزام اساتيد اخلاق براي تدريس در دوره‌هاي رسمي، و گزينش علمي و عمومي ايشان، همانند ساير اساتيد خواهد بود.
12. آسيب‌شناسي مستمر تربيتي و تهذيبي طلاب، و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت
13. برنامه‌ريزي براي افزايش آگاهي‌ها، ارتقاي مهارتها و ترويج آداب و سنن اسلامي در زندگي حوزويان
14. برنامه‌ريزي به منظور افزايش آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي حوزويان، و تعميق بينش و افزايش مشاركت آنان در امور سياسي و اجتماعي
15. تعريف، تبيين و تثبيت هويت حوزوي طلاب و روحانيون، و برنامه‌ريزي براي ارتقاي آن
16. طراحي و تدوين برنامه‌هاي تربيتي و فرهنگي، براي غني‌سازي اوقات فراغت طلاب و خانواده‌هاي ايشان
17. برنامه‌ريزي اردوهاي فرهنگي و ديني، به منظور ارتقاي ارزشهاي معنوي و اخلاقي حوزويان
18. برنامه‌ريزي براي استفاده از ظرفيتهاي اردوهاي تخصصي ساير معاونتها، در راستاي اهداف تربيتي و تهذيبي
19. برنامه‌ريزي به منظور استفاده مؤثر از محصولات و ابزارهاي فرهنگي، در راستاي تحقق اهداف تربيتي و تهذيبي
20. برنامه‌ريزي براي گسترش رويكرد اخلاقي و ارزشهاي معنوي در تمام قوانين، مقررات و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي و اجرايي، با همكاري معاونتهاي ذي‌ربط
21. برنامه‌ريزي و سامان‌دهي امر مشاوره طلاب و خانواده‌هاي آنان
22. برنامه‌ريزي به منظور ترويج فرهنگ قرآني و حديثي در بين حوزويان
23. برنامه‌ريزي و سامان‌دهي تلبس طلاب حوزه‌هاي علميه، با همكاري معاونتهاي ذي‌ربط
24. تهيه ضوابط و مقررات، تدوين و بررسي كارنامه اخلاقي طلاب
25. تشكيل و برگزاري جلسات شوراي تربيت و تهذيب
26. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تربيتي و تهذيبي حوزه علميه، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
27. بررسي برنامه و بودجه ساليانه امور تربيتي و تهذيبي حوزه‌هاي علميه استاني ارجاعي از سوي مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني
28. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ساليانه و پيشنهاد به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
29. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
30. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

    دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
               محمد يزدي