صفحه اصلی > محصولات معاونت > مجموعه نمایشگاهی معاونت تهذیب 
             
  مجموعه 40 پوستر نمایشگاهی قنوت دل (نمازشب)
      مجموعه 34 پوستر نمایشگاهی منشور روحانیت
 
   
       
 
  مجموعه 38 پوستر نمایشگاهی مشق عشق (خانواده)
      مجموعه 35 پوستر اقتصاد مقاومتی(سیره علما)
 
 
         
   مجموعه 14 پوستر نمایشگاهی علما و دوری از گناه
      مجموعه نمایشگاهی روح ریحان ( متناسب با فضای مدرسه)
 
 
         
  مجموعه30 پوستر نمایشگاهی قرآن در سیره علما 
      مجموعه 40 پوستر نمایشگاهی لباس آسمانی (تلبس)
 
 
 
     

 
   مجموعه 40 پوستر آیات اخلاقی نسیم رحمت       مجموعه 40 پوستر احادیث اخلاقی طراوت معرفت
 
         
 
 
  مجموعه 20 پوستر نمایشگاهی نماز در سیره علما
      مجموعه نمایشگاهی معرفی کتب تفاسیر شیعه
 
             
  مجموعه 14 پوستر نمایشگاهی علما و انس با قرآن
      مجموعه بنرهای اعمال ماه قمری
 
             
  مجموعه بنرهای تعقیبات نماز ظهر و عصر